Płyta izolacyjna SILCA 5 cm

Płyta izolacyjna SILCA 5 cm

368,24

Opis

Silikatowo-wapienne p³,yty izolacyjne SILCA przeznaczone do izolacji termicznej komink&ów. To zupe³,nie bezpieczny pod wzglê,dem zdrowotnym produkt termoizolacyjny. W spos&ób optymalny izoluje, zabezpiecza oraz stanowi konstrukcjê, obudowy. Obecny trend w budowie komink&ów i piec&ów kaflowych to u¿,ycie materia³,&ów izolacyjnych o jak najmniejszej grubo¶,ci przy zachowaniu wysokiej sprawno¶,ci izolacyjnej. Silikatowo-wapienne p³,yty izolacyjne SILCA o wymiarze 1000 x 625 x 50 mm doskonale spe³,niaj±, te wymagania. Nowoczesna technologia wykorzystywana do produkcji p³,yt zapewnia im w³,a¶,ciwe parametry. Metoda prasowanie p³,yt sprawia, i¿, s±, jednorodne i nie pyl±,. P³,yty SILCA mog±, byæ, obrabiane za pomoc±, standardowych narzê,dzi stolarskich.& , DLACzEGO W£,A¦,NIE P£,YTA SILCA a& , Nowoczesna metoda izolacji kominka. z powodzeniem zastê,puje we³,ny izolacyjne. Dziê,ki swoim parametrom umo¿,liwia szybk±, i ³,atw±, budowê, czopuch&ów oraz izolacjê, ¶,cianek bocznych kominka. U¿,ywaj±,c p³,yt SILCA zaoszczê,dzisz czas i pieni±,dze. P³,yta SILCA nie wymaga specjalistycznych narzê,dzi, wystarcz±, standardowe narzê,dzie stolarskie. Stosuj±,c specjalistyczny klej SILCADUR do wykonania po³,±,czeñ, p³,yt uzyskasz 100% gwarancjê, nieroz³,±,czno¶,ci. zALETY P£,YT SILCA: – oszczê,dno¶,æ, miejsca z uwagi na niewielk±, grubo¶,æ, p³,yt – materia³, izolacyjny oraz konstrukcyjny – produkt niepalny A1 (wg DIN 4102) – produkt bezpieczny dla zdrowia – produkt przyjazny ¶,rodowisku – ³,atwo¶,æ, w obr&óbce przez zastosowanie narzê,dzi stolarskich PARAMETRY P£,YT SILCA: dopuszczenie do stosowania: Nr. z-43.14-117 zastosowanie: budowa komink&ów oraz piec&ów kaflowych klasyfikacja ogniowa (wg DIN 4102): niepalny A1 odporno¶,æ, termiczna: 700 *C gê,sto¶,æ, (&±, 10 %) (wg EN 1094-4): 250 kg / m3 sp&ójno¶,æ, (wg EN 1094-4): ok. 90% wytrzyma³,o¶,æ, na ¶,ciskanie (wg EN 1094-5): 1,4 MPa przewodno¶,æ, cieplna dla 200 &º,C (wg EN 993-15): &< 0,1 W/mK rozszerzalno¶,æ, termiczna dla 500*C: 0,2 %Odporno¶,æ, termiczna: 700*CRozmiar: 1000 x 625 x 50 mm Kolor: szary

filmy o innych wymiarach, napięcie dc, wzór pieczątki, sterownik klawiatury, przelicznik gazu na kwh, mrągowo województwo, mały prysznic

yyyyy